KUNDREGISTERBESKRIVNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITETS ONLINE-BETALTJÄNSTS KUNDREGISTER

Personuppgiftslagen (532/1999) 10 § och 24 §

1. Registeransvarig

Helsingfors universitet
FO-nummer: 0313471-7

PB 53 (Fabiansgatan 32)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
Telefon: 02941 911

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Jere Reinikainen / Elina Ekholm
E-postadress: fornamn.efternamn​@helsinki.fi

3. Registrets namn

Kundregisterbeskrivning för Helsingfors universitets online-betaltjänst

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Hantering av beställningar och fakturering samt skötsel av kundrelationer. Användningen av online-betaltjänsten förutsätter inte registrering.

5. Registrets innehåll

För skötseln av kundrelationer och hanteringen av beställningar sparas exempelvis Kundens namn och e-postadress och uppgifter om de beställda produkterna i registret.

6. Regelmässiga informationskällor

I regel Kundens meddelande.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifter utlämnas inte och översänds inte till stater utanför EU/EES, om det inte är nödvändigt för produktionen av tjänsten.

8. Principer för skyddet av registret

Registret överlåts inte till utomstående. Användning av registret förutsätter användarrättigheter i enlighet med vad som bestäms av Helsingfors universitet, och registret är placerat på en av universitetets servrar som skyddas av brandvägg och kräver användarbehörighet.
Uppgifter förmedlas både internt och extern till följande grupper:

•    De personer vid Helsingfors universitet som behöver uppgifterna när de sköter sina arbetsuppgifter.
•    Myndigheterna på det sätt som förutsätts i lag (t.ex. social- och skattemyndigheter)
•    Samarbetspartner och underleverantörer som som behöver uppgifterna för behandlingen av beställningar och skötseln av kundrelationen (t.ex. de som behövs för betalningen och leveransen av beställningarna)

Uppgifterna i registret är tillgängliga för och rätt att använda uppgifterna har endast sådana anställda som den registeransvariga på förhand har utsett och till vars befattningsbeskrivning det här att behandla uppgifterna. Dessa arbetstagare omfattas av tystnadsplikt.

9. Rätt till insyn och utövandet av rätten

Var och en har rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har registrerats i registret. Begäran om insyn måste göras skriftligen och undertecknas. Begäran om insyn ska ges till den registeransvarigas kontaktperson.

10. Rättelse av en uppgift och genomförandet av rättelsen

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av en felaktig uppgift i registret. Begäran om rättelse ska göras skriftligt och vara tillräckligt detaljerad.
Begäranden om rättelse riktas skriftligen till den registeransvarigas kontaktperson.