ANVÄNDARVILLKOR FÖR HELSINGFORS UNIVERSITETS ONLINE-BETALTJÄNST

Helsingfors universitet (0313471-7) ansvarar för betaltjänsterna.

Detta är de allmänna användarvillkoren för Helsingfors universitets online-betaltjänst Utöver de allmänna villkoren kan det finnas kompletterande annullerings- och leveransvillkor för vissa produkter. Genom att betala godkänner Kunden både betaltjänstens allmänna villkor och eventuella annullerings- och leveransvillkor. Kunden godkänner också att kundens personuppgifter hanteras på det sätt som anges i dataskyddsbeskrivningen för Helsingfors universitets online-betaltjänsts kundregister.

1. Registrering och personuppgifter

Att beställa förutsätter inte registrering. Kunden måste ge de uppgifter som krävs för användningen av tjänsten, uppgifterna sparas i tjänsten så att beställningen kan behandlas och kundrelationen skötas. Helsingfors universitet har rätt att behandla Kundens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och annan lagstiftning. Helsingfors universitet överlämnar inte Kundens uppgifter till andra utan separat tillstånd från Kunden.

2. Beställning

All beställningar bekräftas per e-post med beställnings- och betalningsbekräftelser som innehåller information om pris samt beställda produkter. Kunden ansvara för att den angivna e-postadressen är korrekt. Beställnings- och betalningsbekräftelsen är tillsammans ett officiellt köpkvitto.
Genom att betala förbinder sig Kunden vid varje beställning till gällande användarvillkor för betaltjänsten och de separata villkor som gäller den beställda produkten.

3. Betalningssätt

Produkterna betalas i samband med beställningen. Onlinebetalningen sker via Verifones BlueCommerce som är en skyddad tjänst. Betalningssätten är alla finska nätbanker och vanligaste kort (debet/credit).
Tjänsten tillhandhålls av Verifone Finland Oy, BlueCommerce (0943819-9) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Verifone Finland Oy, BlueCommerce köper betalningen och överför den till Helsingfors universitet. På kontoutdraget eller kortfakturan är Verifone Finland Oy betalningens mottagare. Verifone Finland Oy är ett auktoriserat betalningsinstitut.

4. Priser och moms

Rätten till prisförändringar förbehålls. Alla priser anges i euro (EUR). Priserna inkluderar den moms som gäller vid den aktuella tidpunkten.

5. Annulleringsvillkor som gäller anmälan/beställning och kontakt

En anmälan/beställning är alltid bindande. En anmälan/beställning måste alltid annulleras skriftligen. En annullering bekräftas alltid med en kvittering. Se närmare annulleringsvillkor på webbplatsen för den enhet vid Helsingfors universitet som säljer produkten.
Frågor om produkten besvaras av den enhet vid Helsingfors universitet som säljer produkten.

6. Betaltjänstens värdskap, tillgänglighet och felsituationer

Helsingfors universitet har rätt att avbryta online-betaltjänsten när den ändras eller förnyas eller av tekniska orsaker, eller pga. reparationer, installationer eller underhåll eller liknande orsaker, eller om lagstiftning eller någon annan myndighetsföreskrift förutsätter det.
Helsingfors universitet ansvarar inte för fel som beror på avbrott i elektroniska förbindelser eller andra tjänster i samband med dessa eller fel i dessa tjänster. Helsingfors universitet ansvarar inte heller för fel som beror på att Kunden använder betaltjänsten i strid med anvisningar och bestämmelser, eller som annars orsakas av Kunden.

7. Datasäkerhet

Betaltjänsten är skyddad med SSL-protokoll. Kunden ansvarar för sina egna datasystems datasäkerhet. Helsingfors universitet förvarar alla uppgifter som gäller Kunden eller som Kunden skickat konfidentiellt.

8. Utrustning, program och förbindelser

Kunden ansvara själv för anskaffningen av den utrustning, de program och nätförbindelser som online-betaltjänsten förutsätter, samt för att de fungerar och för de kostnader som de orsakar. De får inte orsaka störningar eller andra olägenheter för betaltjänsten eller andra nätanvändare.

9. Skadeståndsansvar

Helsingfors universitet ansvarar endast för direkta skador universitetet har vållat Kunden genom att bryta avtalet. Om det kan konstateras att felet är Helsingfors universitets, kan Kunden ersättas för de kostnader som utan grund fakturerats kunden i betaltjänsten.
Helsingfors universitet är inte skyldigt att betala skadestånd eller andra indirekta eller direkta ersättningar eller gottgörelser som orsakas av sådana störningar eller fel som nämns i 6 punkten.

10. Oöverstigligt hinder

Ett oöverstigligt hinder (force majeure) befriar Helsingfors universitet från alla skyldigheter i anknytning till betaltjänsten, om det hindrar eller i orimlig grand stör betalning online. Helsingfors universitet försöker meddela om oöverstigliga hinder på sin webbsida genast när de uppdagas.

11. Ändring av användarvillkoren

Helsingfors universitet har rätt att ändra dessa användarvillkor för online-betaltjänsten efter att i god tid innan ändringarna träder i kraft ha informerat om ändringarna på sin webbplats.

12. Avgörande av tvister

Tvister som gäller detta avtal avgörs i Helsingfors tingsrätt i enlighet med Finlands lag.